Interkoneksioni

 

Në zbatim të Vendimit të Këshillit Drejtues të AKEP Nr.24, datë 30.03.2018 për “Përcaktimin e sipërmarrësve me Fuqi të Ndjeshme në Treg për terminimin e thirrjeve në rrjetet e tyre individuale publike të telefonisë fikse dhe vendosjen e masave rregulluese” dhe Vendimin e Këshillit Drejtues të AKEP Nr.77, datë 01.10.2018 për “Rregullimin e tarifave të sipërmarrësve me Fuqi të Ndjeshme në Treg për terminimin e thirrjeve në rrjetet e tyre individuale publike të telefonisë fikse dhe vendosjen e masave rregulluese”, për plotësim të  detyrimit mbi publikimin e tarifës së terminimit dhe të adresës së pikës së interkoneksionit në rrjetin fiks të telefonisë, paraqiten më poshtë të përcaktuara:

 

Tarifa e terminimit në rrjetin ABCom

 

 

Aktuale


01.12.2018

Nga 01.12.2019- deri ne vendim tjeter nga AKEP

Tarifa e terminimit 1.29 1.00 0.7

 

 

Shënim: Tarifat në Lek/Minutë pa TVSH

 

Adresa e pikës së interkoneksionit në rrjetin fiks të telefonisë ABCom është:

 

-          Rr. Reshit Collaku, pallati i verdhë pas postës qëndrore. 

Copyright Vodafone 2020 ©